Как можем да отчетем реалната консумация на една термопомпена система?

12.02.2018
 
Системата Energomonitor
Energomonitor е безжична (RF) система за онлайн наблюдение и мониторинг в реално време на комуналните услуги – електроенергия, природен газ, вода, вътрешна и външна температура, влажност и нива на въглероден двуокис (СО2).
Сърцето на системата е Homebase (Gataway), към която могат да бъдат добавяни поетапно до 30 различни сензори, позиционирани в нейния обхват от 150 м.

Визуализиране и анализ на данните
Визуализацията на данните се осъществява с помощта на Платформата Energomonitor. Тя предоставя по ясен и разбираем начин в графичен и табличен вид информация за потреблението в реално време. Информацията се обновява на всеки 5-6 секунди. За повече информация за уреда, тук.

Измерването и визуализацията на консумацията на електроенергия (включително моментния товар) само от термопомпата се осъществява изключително лесно.
Стъпки:
  • Определете дали захранването на термопомпата е моно или трифазно.
  • Определете приблизително външния диаметър на фазовия/ите проводници. Изберете подходящите щипките на токовите трансформатори -10 mm или 12 mm. Токовият трансформатор трябва свободно да обхваща проводника, без да го притиска. Можете да видите как изглеждат токовите трансформатори в приложените файлове.
  • Закачете щипките на фазовите проводници.
  • Сдвоете трансмитера с Homebase чрез еднократно натискане на индикатора за сдвояване, както е показано в инструкцията за монтаж.
  • Настройката на софтуера е адаптивна на български език.
 
Sortcut от софтуер Energomonitor отразяващ консумация на термопомпа в рамките на деня. Успоредно с консумацията на електроенергия може да се следи температурата с Energomonitor Thermosense, откъдето съответно да се правят топлотехнически заключения за потреблението на енергия.С уредите Energomonitor може да се измерва консумацията на електроенергия в реално време, както на отделни консуматори – фотоволтаици, термопомпи, ел. котли, чилъри, ел. бойлери, асансьори и др., така и общата консумация на електроенергия на цял апартамент, къща, магазин, заведение, офис, ресторант и др. Измерването се извършва с токовите трансформатори съответно за моно или трифазно захранване. Ако има наличен контролен електромер може да се правят измервания и директно от него чрез Energomonitor Optosense.
Чрез платформата Energomonitor и мобилното приложение можете да наблюдавате консумацията от всяко устройство свързано с интернет- компютър, лаптоп, таблет или смартфон.
Като данните се архивират и съхраняват за неограничен период от време. Извличането на данни е във формат xls или csv  за избран от вас период. По принцип записа на данни е на всеки 90 секунди. Разгледайте демо версиятана софтуера тук: https://app.energomonitor.com/dashboard
Виждайки пиковете на енергийната си консумация във всеки един момент от денонощието, както и на дневна, седмична или месечна база. Особено полезно е наблюдението на отделни консуматори, като идеята е да се оптимизират и заменят т.н. „енергийни вампири“, които не могат да бъдат идентифицирани при общото измерване на месечна база. Има полезни съвети за спестяване също. Ще виждате и пасивните консуматори (в режим standbay), както и прогнози за бъдещи периоди в зависимост от потреблението на пасивните консуматори. Освен това, консумацията на електроенергия се изобразява и в лева, така че ще имате информация и колко ви струва енергията на дневна база, месечна и т.н. Всичко това води до промяна в поведението и оптимизация на енергийната консумация, респективно намаляване на сметката за електроенергия и отделянето на вредни емисии в атмосферата.
.